Dragon Necklace US$2.9/PC

Dragon Necklace US$2.9/PC-NORSECOLLECTION- వైకింగ్ జ్యువెలరీ, వైకింగ్ నెక్లెస్, వైకింగ్ బ్రాస్లెట్, వైకింగ్ రింగ్స్, వైకింగ్ మగ్స్, వైకింగ్ ఉపకరణాలు, వైకింగ్ క్రాఫ్ట్స్

О ПРОДУКТЕ


– Пункт №: VN217

– Нержавеющая сталь 304

– Цепь BKS 60 см * 4 мм

– Минимальный заказ: 10 шт.

Dragon Necklace US$2.9/PC-NORSECOLLECTION- వైకింగ్ జ్యువెలరీ, వైకింగ్ నెక్లెస్, వైకింగ్ బ్రాస్లెట్, వైకింగ్ రింగ్స్, వైకింగ్ మగ్స్, వైకింగ్ ఉపకరణాలు, వైకింగ్ క్రాఫ్ట్స్

Dragon Necklace US$2.9/PC-NORSECOLLECTION- వైకింగ్ జ్యువెలరీ, వైకింగ్ నెక్లెస్, వైకింగ్ బ్రాస్లెట్, వైకింగ్ రింగ్స్, వైకింగ్ మగ్స్, వైకింగ్ ఉపకరణాలు, వైకింగ్ క్రాఫ్ట్స్